آتش-سوزی-های-جنگلی-در-کانادا-ساکنان-شهر-۲۰-هزار-نفری-خانه-ها-را-ترک-ک آتش‌سوزی‌های جنگلی در کانادا؛ ساکنان شهر ۲۰ هزار نفری خانه‌ها را - اخبار فارسی

آتش‌سوزی‌های جنگلی در کانادا؛ ساکنان شهر ۲۰ هزار نفری خانه‌ها را ترک کردند