آخرین-گزارش-شامخ-نشان-می-دهد-سقوط-فعالیت-های-اقتصادی-در-تیرماه آخرین گزارش (شامخ) نشان می‌دهد: سقوط فعالیت‌های اقتصادی در تیرما - اخبار فارسی

آخرین گزارش (شامخ) نشان می‌دهد: سقوط فعالیت‌های اقتصادی در تیرماه