آمریکا-بریتانیا-و-کانادا-رئیس-پیشین-بانک-مرکزی-لبنان-را-تحریم-کردند آمریکا، بریتانیا، و کانادا رئیس پیشین بانک مرکزی لبنان را تحریم - اخبار فارسی

آمریکا، بریتانیا، و کانادا رئیس پیشین بانک مرکزی لبنان را تحریم کردند