اعتراضات-معیشتی-در-ایران-با-تجمع-بازنشستگان-مخابرات-در-۷-استان-ادامه اعتراضات معیشتی در ایران با تجمع بازنشستگان مخابرات در ۷ استان ا - اخبار فارسی

اعتراضات معیشتی در ایران با تجمع بازنشستگان مخابرات در ۷ استان ادامه یافت