انتقاد-مردم-از-کمبود-سوخت-در-جایگاه-ها-خبرگزاری-تسنیم-نازل-ها-خراب-اس انتقاد مردم از کمبود سوخت در جایگاه‌ها؛ خبرگزاری تسنیم: نازل‌ها - اخبار فارسی

انتقاد مردم از کمبود سوخت در جایگاه‌ها؛ خبرگزاری تسنیم: نازل‌ها خراب است