انتقاد-۲۰-هزار-همتی-به-برنامه-هفتم-احتمال-بازگشت-لایحه-به-کمیسیون-تلف انتقاد ۲۰ هزار (همتی) به (برنامه هفتم)؛ احتمال بازگشت لایحه به ک - اخبار فارسی

انتقاد ۲۰ هزار (همتی) به (برنامه هفتم)؛ احتمال بازگشت لایحه به کمیسیون تلفیق