انحطاط-فقر-فلاکت-و-سقوط-یک-اقتصاددان-این-نظام-دیگر-توان-ماندگاری-نخوا انحطاط، فقر، فلاکت و سقوط؛ یک اقتصاددان: این نظام دیگر توان ماند - اخبار فارسی

انحطاط، فقر، فلاکت و سقوط؛ یک اقتصاددان: این نظام دیگر توان ماندگاری نخواهد داشت