تشدید-گرانی-مواد-غذایی-در-ایران-گوشت-قرمز-و-تن-ماهی-در-صدر-افزایش-قیم تشدید گرانی مواد غذایی در ایران؛ گوشت قرمز و تن ماهی در صدر افزا - اخبار فارسی

تشدید گرانی مواد غذایی در ایران؛ گوشت قرمز و تن ماهی در صدر افزایش قیمت