دو-روز-کار-برای-یک-کیلو-گوشت-سبد-غذایی-کارگران-نشاسته-محور-شد دو روز کار برای یک کیلو گوشت؛ سبد غذایی کارگران (نشاسته‌محور) شد - اخبار فارسی

دو روز کار برای یک کیلو گوشت؛ سبد غذایی کارگران (نشاسته‌محور) شد