رویترز-با-وجود-تحریم-های-آمریکا-چین-میزان-خرید-نفت-از-ایران-را-افزایش رویترز: با وجود تحریم‌های آمریکا، چین میزان خرید نفت از ایران را - اخبار فارسی

رویترز: با وجود تحریم‌های آمریکا، چین میزان خرید نفت از ایران را افزایش داده است