همزمان-با-تبادل-زندانیان-آمریکا-احمدی-نژاد-را-تحریم-کرد همزمان با تبادل زندانیان، آمریکا احمدی‌نژاد را تحریم کرد - اخبار فارسی

همزمان با تبادل زندانیان، آمریکا احمدی‌نژاد را تحریم کرد