هواپیمای-حامل-آمریکایی-های-آزادشده-قطر-را-به-مقصد-آمریکا-ترک-کرد هواپیمای حامل آمریکایی‌های آزادشده قطر را به مقصد آمریکا ترک کرد - اخبار فارسی

هواپیمای حامل آمریکایی‌های آزادشده قطر را به مقصد آمریکا ترک کرد