پاکستان-ایران-شکایت-نکند-خط-لوله-گاز-را-احداث-می-کنیم پاکستان: ایران شکایت نکند؛ خط لوله گاز را احداث می‌کنیم - اخبار فارسی

پاکستان: ایران شکایت نکند؛ خط لوله گاز را احداث می‌کنیم